Oznake

predložila Marija Njegomir

Arija – svira Glenn Gould

25. varijacija – svira Glenn Gould

U četvrtoj, završnoj svesci zbirke Clavierübung nalazi se Arija s trideset varijacija, poznatija kao tzv. Goldberg-varijacije.  Bah je to delo napisao za svog talentovanog učenika Johana Teofila Goldberga, po narudžbini grofa Keyserlinga, ruskog poslanika na saksonskom dvoru, kod kojeg je Goldberg bio dvorski muzičar. Za temu tog dela poslužila je Bahu jedna dvodelna sarabanda iz druge sveske Klavirske knjižice (Klavierbüchlein, 1725), načinjene za njegovu drugu ženu  Anu Magdalenu. Goldberg-varijacije su pravi primer Bahove umetnosti variranja, ali istovremeno i Bahovog polifonog umeća koje je u mnogim varijacijama prisutno. Veoma bogate, raznovrsne, pretežno prožete optimističnom vedrinom, Goldberg-varijacije su svakako jedno od vrhunskih dela među onima koje je Bah namenio čembalu.
Tema Goldberg-varijacija neprekidno se, često i kontrapunktski preobražava. Ali bas i harmonska struktura ostaju sačuvani kroz svih 30 varijacija, pa to delo poprima obeležja koja ga priblizavaju pasakalji i čakoni.
Svaka treća varijacija  pisana je u obliku kanona. Ima devet kanonskih varijacija, ali je svaka od njih izgrđjena na drugom intervalu; zapravo, u devet kanona obrađeno je svih devet mogućnosti, od kanona na unisonu, pa redom do kanona na noni. Trideseta, poslednja varijacija je tzv. kvodlibet (Quodlibet); uz zadrzavanje basove deonice sarabande, on je izrađen na dva šaljiva  narodna nemačka napeva koji se čuju i istovremeno, u imitacijama.
Varijacije koje nisu konstruisane kao kanoni imaju različite oblike:  invencije, fugete, tokate, francuske uvertire, kapriča, ornamentalne, spore kantabilnoe i briljantne bravuroznosti koja koristi oba manuala.
Tri varijacije su u sporijem tempu, u istoimenom molu. Jedna od tih, 25. varijacija, donekle je lirski vrhunac čitavog ciklusa; u njoj privlači ne samo osoben obris melodike nego i harmonsko bogatstvo.
Kao celina, Goldberg-varijacije odaju izvanrednu uravnoteženost, divno zamisljenu i ostvarenu proporcionalnost, simetričnost koja izbija kroz svu raznovrsnost slika i ugođaja.

Uživaj!
Saša

Advertisements